ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Invorderings Bureau Nederland gevestigd te Almere (hierna aangeduid als IBNederland) tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen (outsourcing).

1.2 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

1.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van cliënt worden door IBNederland uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden IBNederland slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.4 IBNederland publiceert informatie op haar website www.ibnederland.nl met een toelichting op de door haar aangeboden diensten en producten. Deze informatie maakt onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze diensten en producten.

1.5 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven door IBNederland. De door IBNederland gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

1.6 Alvorens tot het verlenen van diensten over te gaan dient cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.7 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) IBNederland zijn voor IBNederland niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

1.8 IBNederland is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

1.9 Cliënt stemt er mee in dat IBNederland de overeenkomst zo nodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door IBNederland de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.

1.10 IBNederland is gerechtigd een lopende incasso-overeenkomst inclusief alle rechten en plichten aan een derde over te dragen.

1.11 Cliënt is gehouden in geval van adreswijziging en/of wijziging van rechtsvorm IBNederland daarvan dadelijk schriftelijk, of via het contactformulier op de website www.ibnederland.nl , in kennis te stellen.

TARIEVEN

2 IBNederland behoudt zich het recht voor de tarieven, die aan de schuldenaar worden berekend, te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarievenlijst. IBNederland zal zich aan de wettelijke vastgestelde tarieven houden en deze niet te boven gaan. De wettelijke rente, die is betaald door de schuldenaar over de vordering, zal worden verdeeld op 50/50 basis met een minimum uitkering van € 10,00 per dossier, onder dit bedrag wordt dus geen rente uitgekeerd.

INCASSO

3.1 Indien cliënt IBNederland opdraagt een vordering te incasseren, machtigt cliënt IBNederland om in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van IBNederland noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk, per SMS, per telefoon als in persoon benaderen van de debiteur;

b. het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c. het ontvangen van gelden;

d. het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;

e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie, dit uitsluitend na overleg en met goedkeuring van cliënt;

f. het aanvragen van een faillissement, dit uitsluitend na overleg en met goedkeuring van cliënt.

3.2 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan cliënt in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is IBNederland niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

3.3 Tussentijdse afdracht van door IBNederland geïncasseerde bedragen vinden plaats op verzoek van cliënt, met dien verstande dat geïncasseerde bedragen allereerst strekken ter voldoening van hetgeen IBNederland toekomt.

3.4 IBNederland is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de debiteur.

3.5 IBNederland is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval zal cliënt hierover bericht ontvangen met een advies hoe mogelijk verder te handelen.

3.6 Er is sprake van betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering aan IBNederland dan wel rechtstreeks aan cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Cliënt dient IBNederland er zo snel mogelijk van in kennis te stellen als de debiteur betaalt.

3.7 Indien cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten IBNederland om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is IBNederland gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering, commissie (conform de meest recente tarievenlijst) en al verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen.

3.8 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen IBNederland toekomt.

3.9 Indien de debiteur één of meerdere verschuldigde bedragen voor de aan IBNederland overgedragen vorderingen rechtstreeks voldoet aan cliënt, dan moet cliënt dit direct aan IBNederland melden. De financiële afwikkeling vindt vervolgens plaats in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

3.10 Een vordering wordt voor het berekenen van commissie als betaald aangemerkt wanneer de datum van de registratie bij IBNederland is gelegen drie dagen voor de datum van bijschrijving. Zo nodig kan IBNederland een betalingsbewijs verlangen. De termijn van drie dagen geldt niet indien de debiteur de vordering via telefonische overschrijving voldoet.

3.11 In het geval IBNederland en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten toe aan IBNederland en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst. Deze bepaling is alleen van toepassing op een internationale incasso-opdracht, dat wil zeggen als de debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland.

3.12 IBNederland is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koersverlies.

3.13 Van alle resultaten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en uitgevoerd door IBNederland heeft de opdrachtgever inzage door middel van toegang middels een gebruikersnaam en wachtwoord op de website www.ibnederland.nl .

3.14 Cliënt verklaart zich akkoord met de automatische overdracht aan IBNederland van de voor het product Schuldbewaking in aanmerking komende vorderingen, die wegens geen verhaal afgesloten zijn nadat de normale incassoprocedure van IBNederland is doorlopen. Cliënt ontvangt ten aanzien van die vorderingen een zogenaamd “gesloten-vorderingen-overzichtb.

OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN

4.1 Op de overige diensten en producten van IBNederland zijn de bepalingen van artikel 3 van toepassing.

GEHEIMHOUDING

5.1 Cliënt is verplicht alle in het kader van een opdracht door IBNederland aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

5.2 IBNederland voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens Europese richtlijn nr. 95/46/EG.

BEWAARPLICHT

6. IBNederland is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan cliënt te retourneren.

NALATIGHEID CLIËNT

7. Indien cliënt haar verplichtingen uit enige overeenkomst met IBNederland niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is IBNederland gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 IBNederland levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

8.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt door of namens IBNederland voor rekening en risico van cliënt.

8.3 In geval van overmacht is IBNederland niet aansprakelijk.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van IBNederland onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van IBNederland of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft IBNederland – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat IBNederland in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

8.4 IBNederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door frauduleuze en/of onrechtmatige daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

BETALING

9.1 Betaling van de door IBNederland aan cliënt gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft IBNederland het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1 % per maand vanaf de vervaldag van haar factuur.

9.2 Indien cliënt ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die IBNederland genoodzaakt is te maken.

9.3 IBNederland is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welken hoofde ook, voor cliënt in bezit heeft.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

10.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.