Tips om uw vordering te incasseren na faillissement debiteur

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: helaas is het meestal niet mogelijk om uw vordering geheel te incasseren als uw debiteur failliet gaat. U kunt wel uw schade zoveel mogelijk beperken door uw opties goed op een rijtje te zetten.

De wet heeft als uitgangspositie dat in geval van (een naderend) faillissement de schuldeisers hun positie niet kunnen wijzigen. Dit houdt in dat de meeste schade slechts kan worden voorkomen door al bij het opstellen van een contract goed na te denken over de gevolgen van een eventueel faillissement van uw klant. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die onder meer afhankelijk zijn van de branche waarin u werkzaam bent en de aard van uw dienstverlening.

Het is moeilijk algemene tips te geven die voor iedereen bij het sluiten van een contract bruikbaar zijn. Als bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden met een mogelijk faillissement, biedt zowel de wet als de praktijk wel een aantal mogelijkheden om uw schade te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het terugnemen van de door u geleverde zaken, gebruik te maken van een dwangpositie of door derden aansprakelijk te stellen voor uw vordering. Als uw klant failliet gaat dan kan onderstaande checklist worden gebruikt om te bekijken of er mogelijkheden zijn om uw schade te beperken.

1. Is er een gerede kans dat door u verkochte en geleverde zaken zich nog bij uw failliete klant bevinden?

Als dit zo is, dan kunt u zich mogelijk op een eigendomsvoorbehoud beroepen. Dit eigendomsvoorbehoud moet dan wel contractueel met de debiteur zijn overeengekomen. Ook kunt u de verkoop ongedaan maken met een beroep op het Recht van Reclame. Dit beroep dient u schriftelijk te doen aan de curator binnen 60 dagen na levering van de goederen of binnen 6 weken na het verstrijken van de betalingstermijn.

2. Hebt u de macht over goederen van uw failliete klant of derden?

Als uw klant bij u goederen heeft opgeslagen, u opdracht heeft gegeven bewerkingen of reparaties aan goederen te verrichten of u anderszins de macht heeft gegeven over goederen (dit kan zelfs een onroerend goed zijn), dan kunt u onder bepaalde omstandigheden uw vordering met voorrang op deze goederen verhalen.

3. Hebt u een feitelijke dwangpositie?

Als u een gedeelte van een met uw failliete klant gesloten overeenkomst nog niet bent nagekomen, kan het zijn dat de curator of de opdrachtgever/eindklant van uw klant uw goederen en/of diensten heel hard nodig heeft. Vooral is dit het geval indien u de enige bent die de goederen of diensten kan leveren. In dat geval kunt u mogelijk als voorwaarde voor nakoming verlangen dat ook de openstaande facturen (geheel of gedeeltelijk) worden betaald.

4. Zijn er zekerheden afgegeven?

Door de klant afgegeven zekerheden (pand- en hypotheekrechten, borgtochten etc.) kunnen worden uitgewonnen.