De Wet Incasso Kosten (WIK) die de vergoeding regelt van buitengerechtelijke kosten is al weer sinds 2012 van kracht.

Deze wet regelt dwingend recht in zaken waarin betaling moet worden gedaan door consumenten. Consumenten moeten als laatste herinnering een aanmaningsbrief ontvangen waarin zij nog 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld om de openstaande vordering te voldoen, blijven zij in gebreke dan zullen er incassokosten in rekening gebracht worden. In deze brief moeten de hoofdsom en het bedrag aan incassokosten worden vermeld. De incassokosten zijn pas opeisbaar na die 14 dagen.

Nu kunt u denken: wat heeft dat met eenmanszaken te maken? Het volgende: er zijn rechters die eenmanszaken als consumenten beschouwen. Men valt onder de WIK normen indien men een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Gevolg is dat bij sommige uitspraken van vonnissen op deze rechtsvorm, er geen incassokosten worden toegewezen door de rechter, omdat er geen 14-dagenbrief is verzonden door de schuldeiser en dus niet is voldaan aan de nieuwe wet. Men was namelijk van mening dat een eenmanszaak als een bedrijf wordt gezien.

Om bovenstaand risico te voorkomen adviseren wij u om altijd een 14-dagenbrief te versturen met daarin vermeld de incassokosten als u een vordering heeft op een eenmanszaak. Hiermee voorkomt u dat de incassokosten zullen worden afgewezen. Via het formulier Laatste Herinnering kunt u gratis een WIK brief versturen naar uw debiteur. Blijft betaling van uw debiteur ook na deze WIK brief uit dan zullen wij deze vordering opnemen in onze Cure & Care, No Pay incassodienst.