Wanneer het minnelijke incassotraject niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, blijft er niets anders over dan naar de rechter te stappen om middels een gerechtelijke procedure een vonnis te behalen om hiermee bij de debiteur alsnog betaling van de opstaande posten af te dwingen.

Voordat wij een dossier voor een gerechtelijke procedure zullen aanbieden zullen wij u eerst een advies verstrekken. Daarbij is het van belang hoe sterk u in deze zaak staat en of er verhaal mogelijkheden bij de debiteur zijn, zodat na uitspraak van de rechter en het vonnis is behaald, dit vonnis ook geëxecuteerd kan worden. Wij zullen na overleg en toestemming van u verdere juridische acties gaan ondernemen.Acties en duur van procedures: Wij zullen een dagvaarding opstellen en laten betekenen door onze deurwaarder. Vaak gaat de debiteur na ontvangst van deze dagvaarding alsnog tot betaling over. Als de debiteur het nalaat om bij de rechtbank verweer te bieden, zal hij bij verstek worden veroordeeld en wordt het vonnis geëxecuteerd. Wordt er wel verweer gevoerd door de debiteur, dan worden deze standpunten in maximaal drie zittingen behandeld, voordat de rechter tot een oordeel zal komen. De duur van de procedure kan variëren van 30 dagen bij een een veroordeling bij verstek, tot ca 2 jaar als er uitgebreid verzet wordt gevoerd. Na uitspraak van de rechter en als er vonnis is behaald, dan zal dit vonnis aan onze deurwaarder ter executie worden aangeboden waarna wij het traject van de executie en de deurwaarder zullen volgen en monitoren. Wij begeleiden de gehele zitting voor en namens u. De voortgang in de procedure kunt u online in uw dossier volgen. De kosten voor het voeren van een rechtbankprocedure voor vorderingen tot een bedrag van € 25.000 zijn een optelsom van:

  • kosten voor het opstellen van de dagvaarding.
  • deurwaarderskosten (waaronder het uitbrengen van de dagvaarding en het optreden als rolgemachtigde bij eventueel verweer).
  • griffierecht.
  • executiekosten bij de tenuitvoerlegging van een toewijzend vonnis.

In het geval van een rechtbankprocedure (grosso modo vorderingen vanaf € 25.000) komen daar nog kosten van een procureur bij, in verband met de verplichte procesvertegenwoordiging. In het algemeen kan gezegd worden dat voormelde kosten enerzijds ten laste komen van de debiteur door het opvoeren van een post buitengerechtelijke kosten in de dagvaarding en anderzijds dat deze terug te vinden zullen zijn in een proceskostenveroordeling, waarbij exploitkosten en griffierecht, alsmede een vergoeding voor het inschakelen van rechtsbijstand conform het zogenaamde “liquidatietarief” worden toegekend. Uiteraard kan per geval door ons vooraf een specifieke inschatting worden gemaakt van de kosten waarmee u rekening dient te houden.