Incassokosten vanaf 01-07-2012

Hoofdsom Vergoeding
over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2.500 10%
over de volgende € 5.000 5%
over de volgende € 190.000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

De in de tabel opgenomen incassokosten worden berekend over de enkele hoofdsom en dus zonder rente. Indien de schuldeiser meerdere vorderingen heeft op dezelfde schuldenaar, moeten deze bij elkaar worden opgeteld. Een uitzondering wordt gemaakt indien er bij een vordering reeds gestart is met incassohandelingen en de schuldenaar in verzuim raakt bij de tweede vordering. In dat geval mag er tweemaal kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor duurovereenkomsten als abonnementen of huur.

De verschuldigd geworden rente wordt voor de berekening van de incassokosten pas meegenomen na afloop van het jaar waarover de rente wordt berekend. Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van de nieuwe hoofdsom van de vordering.

Indien de schuldenaar de door een incassogemachtigde in rekening gebrachte Btw over de incassokosten niet kan aftrekken, wordt het incassotarief dienaangaande verhoogd. In zowel de verplichte kosteloze aanmaning als de sommatiebrieven moet worden vermeld dat de schuldeiser de Btw niet kan verrekenen en dat de incassokosten daarom met het Btw-percentage zijn verhoogd.

Van de in de tabel opgenomen tarieven mag niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien het een consument is. Als de schuldenaar geen consument is, mag wel van de tarieven worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

Gewijzigd incassotraject

Bij vorderingen op consumenten wordt het verplicht de schuldenaar aan te manen nadat deze in verzuim is geraakt. Dat betekent dat u de schuldenaar tenminste eenmaal moet waarschuwen nadat de betalingstermijn is verstreken. U mag hierbij geen kosten in rekening brengen. In deze aanmaning bent u verplicht opnieuw een betalingstermijn van 14 dagen te geven en te vermelden welk bedrag aan incassokosten in rekening wordt gebracht indien betaling wederom uitblijft. Na de termijn van 14 dagen, is het niet nodig de debiteur opnieuw aan te manen. U kunt de vordering direct uit handen geven waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Ook aan de onduidelijkheid dat er tenminste drie brieven moeten zijn verzonden is daarmee een einde gekomen. U kunt de laatste herinnering ook door ons, zowel voor u als uw debiteur gratis, laten verzenden, klikt u dan hier.